aktivitet overvekt fedme livsstilsendring
Aktivitet er den sentral del av livsstilsendring ved overvekt og fedme

Livsstilsendring ved…

Overvekt og fedme

Årsak

Årsakene til overvekt og fedme er mange, og det er ofte en kombinasjon av arv og miljø. Det er derfor svært utfordrende for mange å unngå en gradvis vektøkning, som hos noen kan føre til overvekt og fedme.

Mennesket er genetisk disponert til å kunne lagre store mengder energi. Miljøet i den moderne verden disponerer for et høyt energiinntak, og samtidig et lavt aktivitetsnivå. Sult og spiseadferd er også nært knyttet til våre følelser.

Helserisiko ved overvekt og fedme
Overvekt og spesielt fedme øker risikoen for en rekke sykdommer, og det påvirker også personens psykososiale liv. Personer med overvekt og fedme har ulike plager, men felles er at alle har behov for støtte til å gjøre en livsstilsendring for å mestre sine plager.

Fysioterapeuter har en rolle i behandling
Fysioterapeuter med sin kunnskap om helhetlige faktorer om menneskers plager, fysisk aktivitet og motivasjon vil kunne være en del i hjelpen til å håndtere overvekt og fedme. Flere av fysioterapeutene ved Rosenborgklinikken har tidligere jobbet i spesialisthelsetjenesten med overvekt, og flere har tatt kurs og utdanning innenfor kosthold og forbrennings- og aktivitetsfysiologi.

Kort definisjon

I 1997 klassifiserte Verdens helseorganisasjon (WHO) fedme som en kronisk sykdom. Det vil si at det krever oppfølging over lang tid. Det er dessuten noe som angår ikke bare hele mennesket, men også miljøet rundt.

Et mye brukt mål på vekt er body mass index (BMI). Denne regnes ut ved å dele vekt på kvadratet av høyden. WHO har definert BMI 25-29,9 som overvekt og 30 og oppover som fedme.

Eksempel
En person med høyde 1,60 m som veier 85 kg vil ha BMI på: 85 kg/(1,6 m x 1,6 m) = 33,2 kg/m2. Det finnes mange BMI-kalkulatorer på nett. Selv om BMI alene ikke kan si noe om en person sin helsestatus brukes dette målet internasjonalt.

WHO sin klassifisering av ernæringsstatus, basert på BMI

Undersøkelse

I undersøkelsen vektlegges en god samtale der fysioterapeuten blir kjent med den enkeltes utfordringer og ønsker. Et element er kartlegging av kosthold og spisevaner i gjennom samtale og av og til kostholdsdagbok.

Videre i samtalen diskuteres erfaringer, ønsker og muligheter for aktivitet. Deretter hører det med en god undersøkelse av eventuelle muskel- og skjelettplager som må hensyntas eller behandles. Dersom det er ønskelig kan måling av dagens status inngå i form av vekt, andre relevante kroppsmål eller fysisk form.

Behandling

Vårt ønske er å hjelpe til å bedre livskvalitet, aktivitet og deltakelse. Dette innebærer å redusere helsemessige konsekvenser av overvekten. Her er det viktig å ha med seg at helse er mer enn blodprøver og vekt.

Det er vist at økt fysisk aktivitet viktigste faktoren for å redusere vektrelaterte helseutfordringer. Vi skal også hjelpe til med å forebygge eller behandle muskel- og skjelettplager som hindrer fysisk utfoldelse.

Videre vil vektreduksjon kunne være et mål, og dette gjennom individuelt tilpasset hjelp til langvarig livsstilsendring. Vi skal hjelpe den enkelte å finne ut hva som skal til for å lykkes med livsstilsendring. Dette er ofte endring av vaner for å gjøre det enklest mulig å ta valg i tråd med målene for livsstilsendring. Vi skal også hjelpe til med kunnskap om kosthold og fysisk aktivitet der det er nødvendig.

Det lange løp, og kriseplanen
For å virkelig lykkes, kreves en livslang endring av kost og aktivitetsmønster. Tilbakeslag er vanlig. Det er svært mange årsaker til det, og ofte kan det han sammenheng med ulike livshendelser (ferier, sykdom, jobb, boforhold). Derfor bør det lages en «kriseplan» for å komme tilbake etter slike perioder. Gjerne planlegge å søke sosial/profesjonell støtte ved behov – før det går for langt.

Samarbeid rundt overvekt og fedme

Et godt samarbeid med andre aktører i et menneske sitt liv er essensielt. Fastlege har en sentral rolle og det er en avgjørende faktor å kommunisere våre funn og betraktninger tilbake til legen.

Videre kan pasientene ha psykologtilknytning, eventuelt trenge det. Også personer i pasientens familie, vennekrets eller jobb/skole kan det være relevant å etablere kontakt med, dersom pasienten ønsker og samtykker til det.

Pasientressurser

1. BMI-kalkulator finnes ved å klikke her.
2. Ressursside for familier med overvekt – klikk her.
3. Helsedirektoratets korsråd for overvekt og fedme – klikk her.


Nyhetssaker overvekt og fedme