“Idrettsfysioterapi i praksis” – Kurshelg for FYSIO-studentene

“Idrettsfysioterapi i praksis” – Kurshelg for FYSIO-studentene

Teorigjennomgang med fysioterapeut Ida

FYSIO og idrettsfysioterapi

Ved Rosenborgklinikken Fysioterapi har vi jevnlig besøk av ivrige studenter fra fysioterapiutdanningen ved NTNU. Dette inkluderer praksisbesøk som en del av utdanningen, i tillegg til hospitering utover obligatorisk praksis. Vi opplever å ha et godt samarbeid med studentene, og ble glade for å bli kontaktet av linjeforeningen deres, FYSIO, med forespørsel om å avholde kurs i idrettsfysioterapi.

Kursets formål

Jeg og min dyktige kollega Mads satte i gang med planleggingen av kurset, som vi avholdt første helgen i april. Kurset fikk navnet “Idrettsfysioterapi i praksis” og gikk over to dager, på klinikkens lokaler på Lerkendal.

Kurset hadde til hensikt å kombinere teori og praksis fra den kliniske hverdagen som idrettsfysioterapeut, både som fysioterapeut tilstede på idrettsfeltet, men også med idrettsrelaterte problemstillinger vi møter på klinikken. Vårt mål med kurset var å gi deltakerne et innblikk i idrettsfysioterapeutisk praksis, klinisk resonnering, i tillegg til praktisk utøvelse av tiltak og behandling.

Forventninger og innhold 

For å få et innblikk i deltakernes tanker og forventning til idrettsfysioterapi-praksisen i forkant av kurset, spurte vi følgende spørsmål:  

Studentenes svar på spørsmålet “Hva forbinder du med idrettsfysioterapi?” 


Studentenes assosiasjoner med idrettsfysioterapi var tett knyttet opp mot våre tanker for kursets innhold, som bestod av følgende tematikk;  
  
Idrettsskader: Vi belyste de vanligste typene idrettsskader, årsaksmekanismer, disponerende faktorer og konsekvenser av idrettsskader. Deltakerne fikk videre innsikt i spesifikke caser fra den kliniske hverdagen som ble diskutert i fellesskap.  
Vev: Innsikt i vevstyper, egenskaper og reaksjoner på belastning, og hvordan dette kan brukes i praksis for å optimalisere trening og rehabilitering.  
Smerte: Gjennomgang av smertefysiologi og hvordan smerte kan forstås og håndteres i idrettsfysioterapeutisk kontekst.  
Klinisk resonnering: Klinisk resonnering ble vektlagt gjennom hele helgen. Studentene ble utfordret på dette gjennom case-arbeid og diskusjoner i plenum. 
 
Return to play og klartesting ble også presentert og diskutert, i tillegg til viktigheten av det forebyggende arbeidet som en del av den idrettsfysioterapeutiske praksisen. 

Teiping 

Studentene etterspurte spesifikt teiping som en del av kurset. Etter en liten teoridel, gjennomgikk vi teiping i praksis, og studentene fikk god tid til å øve på hverandre. Det var gøy å se de ivrige deltakerne i action!  
  

Fysioterapeut Mads gjennomgår spiralteip av albue. 
Praktisk øving på ankelteip. 

Våre tanker

Vi opplevde stort engasjement og deltakelse fra studentene gjennom hele helgen. Dette bidro til gode diskusjoner og et godt læringsmiljø! Deling av kunnskap og erfaring er viktig innenfor fysioterapifaget, både for egen utvikling som fysioterapeut, men også for å styrke fagfeltet generelt. Sammen kan vi bidra til å gi pasienter og utøvere såkalt “best practice”. Som kursholdere satt vi igjen med nyttig lærdom som vi vil ta med oss videre i vårt arbeid med idrettsrelaterte problemstillinger.   
 
Vi takker de ivrige studentene for deltakelse, og ser frem til å holde flere lignende kurs i fremtiden! Ikke nøl med kontakt hvis du/dere ønsker kursing innenfor fysioterapifaget!  
 
*Bilder er delt med samtykke fra deltakerne.  

Skrevet av

Ida Helgestad Stuan
Fysioterapeut
Rosenborgklinikken Fysioterapi